ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOUWMATERIALEN JOS ARIËS VOF

Artikel 1: Algemeen

 

 1. In deze voorwaarden wordt onder “verkoper” verstaan: Bouwmaterialen Jos Ariës VOF. Onder “koper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst is aangegaan respectievelijk wenst aan te gaan.
 2. Op alle aanbiedingen van verkoper, overeenkomst tussen koper en verkoper en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend de onderhavige voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De door de koper gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, indien en voor zover deze niet in strijd komen met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen deze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang is bedongen.
 4. Een exemplaar van deze voorwaarden zal bij het doen van een schriftelijke aanbieding en/of voor of bij het sluiten van een overeenkomst aan de koper overlegd worden.

 

 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomst

 

 1. Alle aanbiedingen van verkoper, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.
 2. De overeenkomst van koop en verkoop komt tot stand doordat koper de (schriftelijke) offerte van verkoper hetzij mondeling, hetzij schriftelijk accepteert. Verkoper zal naar aanleiding van die acceptatie tot bestelling van de materialen overgaan en de overeenkomst schriftelijk bevestigen. Tenzij binnen 3 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk wordt gemeld dat de opdracht onjuistheden bevat, geldt de toegezonden opdracht als vaststaand en juiste weergave van hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien verkoper zijn aanbieding baseert op door koper verstrekte gegevens, zoals tekeningen en bestekomschrijvingen, waarvan de inhoud door verkoper moet worden geïnterpreteerd, dan staat verkoper niet in voor volledigheid en juistheid van zijn aanbieding. Koper kan aan foutieve interpretaties geen enkele aktie tot schadevergoeding ontlenen.
 4. Elke overeenkomst wordt door verkoper aange­gaan onder de op­schor­tende voorwaarde dat de koper­ – ter beoorde­ling van verkoper­ – vol­doende kre­diet­waar­dig blijkt voor de gelde­lijke nakoming van de over­een­komst. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de over­een­komst, alvorens (verder) te preste­ren, van de koper zeker­heid te eisen dat zowel aan beta­lings- als aan de overige verplichtin­gen voldaan zal worden. Ook is verkoper gerechtigd een aanbetaling of zekerheid of volledige betaling voor aflevering te eisen. Bij weigering door koper om zekerheid te stellen of een aanbetaling te doen, zal verkoper het recht hebben deze overeenkomst hetzij op te schorten, hetzij als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, winstderving, schade en rente.
 5. Verkoper behoudt zich het recht voor orders in gedeelten uit te voeren of in zijn geheel te weigeren.
 6. De in prospectussen van verkoper voorkomende afbeeldingen, maten, gewichten en welk materiaal- en kwaliteitsomschrijvingen dan ook, beogen slechts een algemene voorstelling te geven van de artikelen van verkoper. Afwijkingen daarvan geven de koper niet het recht de artikelen te weigeren of enigerlei vergoeding van verkoper te verlangen.
 7. De door de verkoper verstrekte tekeningen, monsters of anderszins blijven eigendom van verkoper en mogen derhalve niet aan derden worden verstrekt.
 8. Toezending van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten, verplichten verkoper niet tot leveren. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en van algemene aard en binden verkoper op geen enkele wijze.

 

 

Artikel 3: Wijziging der opdracht

 

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens koper worden aange­bracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsop­gave kon worden gere­kend, worden de koper extra in rekening ge­bracht.
 2. Door de koper, na het verstrekken van de op­drach­t, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper tij­dig en schri­fte­lijk aan verkoper ter kennis zijn ge­bracht. Worden ze mondeling of per tele­foon door­gege­ven, dan is het risico voor de tenuitvoer­legging der wijzigingen voor rekening van de koper.
 3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door verkoper, buiten zijn verant­woorde­lijk­heid, wordt over­schre­den.
 4. Door verkoper te maken bijkomende kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de koper in rekening worden gebracht. Een en ander in overleg.

 

 

Artikel 4: Afspraken

 

Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikten van verkoper binden de laatste niet, voor zover ze door verkoper niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschik­ten worden in dit verband te beschouwen alle werkne­mers en medewerkers die niet tot handelen bevoegd zijn.

 

 

Artikel 5: Verplichtingen van de koper

 

De koper verschaft verkoper alle medewerking die redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van zijn opdracht.

 

 

 

 

Artikel 6: Prijzen

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen:

–               inclusief BTW, in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;

–               gebaseerd op levering af terrein/magazijn of andere opslagplaats van verkoper;

–               inclusief de kosten van in- en uitlading, verticaal transport, vervoer en verzekering.

 1. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbie­ding. Indien deze kostprijzen door een redelijkerwijs onvoor­zienbare prijsstijging van grond­stoffen, (hulp)materialen, onder­delen, vervoerskos­ten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoer­sen, e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben onder­gaan, is de verkoper gerechtigd deze verho­ging door te berekenen in de prijzen, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijs­verhogingen bij de order­be­vestiging moeten worden ver­meld.
 2. In het geval van een kostprijsverhoging conform lid 2, is de koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop de koper daarvan kennis heeft genomen, te annule­ren door middel van een aange­tekend schrijven, en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepres­teerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.
 3. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de koper.

 

 

Artikel 7: Annulering/retourzendingen

 

Een verstrekte opdracht kan niet zonder toestemming van verkoper worden geannuleerd. Retourzendingen worden niet geaccepteerd, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper.

 

 

Artikel 8: Leveringstermijnen

 

 1. De door verkoper genoemde leveringstermijnen c.q. leveringsdata worden altijd geacht richtdata te zijn.
 2. De verkoper is gehouden de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen, De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn om de zaken te leveren of de werkzaamheden uit te voeren. Overschrijding van de levertijd geeft nimmer aanleiding tot enige schadevergoeding, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk hebben afgesproken.
 3. In geval dat bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper drie maanden na datum opdrachtbevestiging recht op betaling ongeacht of goederen geleverd zijn of niet.

 

Artikel 9: Uitbesteding werk aan derden

 

Verkoper heeft het recht een opdracht door een door verkoper aan te wijzen derde te laten uitvoeren. Dit zal zoveel mogelijk in overleg met koper geschieden.

 

Artikel 10: Levering

 

 1. Levering geschiedt af het bedrijfsterrein van verkoper.
 2. De verzending/transport van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de koper, ook ingeval franko wordt geleverd. Koper dient voor eventuele verzekering zelf in te staan.
 3. Franko levering geschiedt alleen indien en voor zover dit is overeengekomen en door verkoper is vermeld op de faktuur.
 4. De wijze van transport, verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan de verkoper zijn gegeven, door de verkoper naar goed koopmanschap bepaald, zonder dat de verkoper enige aansprakelijkheid draagt.
 5. Verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper tengevolge van het niet leveren.

De toepassing van dit recht moet de koper tijdig worden medegedeeld.

 

 

Artikel 11: Ontvangst/Retour van zaken

 

 1. Retourzendingen van goederen en/of emballage worden door verkoper zonder voorafgaand overleg en zonder toestemming van verkoper niet geaccepteerd. Van die toestemming blijkt door het opmaken van een op naam van de koper te stellen retourbon waarop staat vermeld welke goederen zullen worden geretourneerd. Het verzoek om medewerking aan retourzending wordt door verkoper in ieder geval geweigerd indien dit verzoek niet binnen 8 dagen na de levering aan verkoper wordt gedaan. Deze retourbon wordt hetzij aan koper toegezonden, danwel door verkopers chauffeur bij het in ontvangst nemen van de retourgoederen aan koper getoond.
 2. Retourzendingen, welke niet zijn aanvaard door verkoper, onthef­fen de koper in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplich­ting.
 3. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in ver­band met retour­zendin­gen en de naar aanleiding daarvan door verkoper genomen maatregelen voortvloeiend, is de gespeci­ficeerde opgave van verkoper voor de koper bin­dend.

 

 

Artikel 12: Reclameren/Klachten

 

 1. Controle op het geleverde dient direct bij aflevering te geschieden, zowel kwa soort, maat, kleur en aantal etc. Reclameren dient dan ook direct na aflevering plaats te vinden.

Het recht te reclameren vervalt indien niet binnen 48 uur na aflevering is gereclameerd, welk binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk dient te worden bevestigd.

 1. Reclameren ten aanzien van overige niet direct zichtbare gebreken dient plaats te vinden binnen 48 uur na constatering van het gebrek. Als constatering gebrek wordt ook aangemerkt het moment dat koper het gebrek redelijkerwijs had kunnen vaststellen. Ook hier zal schriftelijk gereclameerd dienen te worden bij gebreke waarvan het recht tot reclameren komt te vervallen.
 2. Overige klachten c.q. reclameren zoals omtrent afmeting en kwaliteit van het geleverde dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na aflevering c.q. nadien vervalt het recht op reclameren.
 3. Door verwerking of ingebruikneming van het geleverde vervalt elk recht op reclameren.

 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het geleverde waarop de faktuur betrekking heeft.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 3. a) een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden omschreven en met inachtneming van art. 6:78 BW
 4. b) daden of nalatigheden van de koper, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld.
 5. Verkoper is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de koper en/of derden, voorzover ontstaan door opzet of grove schuld van verkoper of van hen, die door verkoper tewerk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
 6. Verkoper staat niet in voor gebreken na de oplevering als gevolge van normale slijtage of gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de koper of derden aangebrachte veranderingen.
 7. Verkoper is niet aansprakelijkheid voor schade aan door hem geleverde zaken tijdens een niet door hem verzorgd transport.
 8. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade en gebreken die optreden als gevolg van een onoordeelkundig en/of onjuist gebruik of be/verwerking van de geleverde zaken.
 9. Verkoper is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan zaken van koper of derden, die verkoper onder zich heeft, behoudens zijn opzet of grove schuld.
 10. De aansprakelijkheid van verkoper reikt nimmer verder dan die van zijn leveran­ciers.
 11. De aansprakelijkheid van verkoper is te allen tijde be­perkt tot het be­drag waar­voor hij verze­kerd is.
 12. Dit artikel is ten aanzien van meer­werk van overeen­kom­stige toepas­sing.

 

 

Artikel 14: Niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming

 

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt ver­staan: een tekortko­ming die niet te wijten is aan de schuld van verkoper en die noch krach­tens wet, rechts­hande­ling of in het maatschappe­lijke ver­keer gel­dende opvattingen voor zijn reke­ning behoort te komen. Oorza­ken van niet toere­kenbare tekortko­min­gen zijn buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering van vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer oorlog of oorlogsgevaar zowel hier ten lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar verkoper of de koper, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van verkoper, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich mee brengen, deze kunnen verkoper niet toegerekend worden indien hij hierdoor zou tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. Verkoper wordt hierdoor ontheven van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 2. Verkoper is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd om de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
 3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekort­ko­ming in de nako­ming van blijvende aard, dan kunnen par­tijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daar­aan verbonden gevol­gen.
 4. Verkoper is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betref­fen­de overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is ge­bleken.
 5. Verkoper heeft het recht zich ook op een niet toereken­ba­re tekortkoming in de nakoming te beroepen in­dien de omstan­digheid die de tekort­koming in de nakoming oplevert intreedt nadat de presta­tie door hem geleverd had moeten zijn.

 

 

Artikel 15: Garantie

 

 1. Garanties strekken zich nimmer verder uit dan tot het vervangen van de geleverde goederen tenzij verkopers leveranciers verder strekkende garanties aan verkoper hebben verleend. In dat geval gelden deze garanties.
 2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Zij is slechts aansprakelijk voor schade geleden door haar kopers voorzover die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van verkoper, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen verkoper verzekerd is, danwel redelijkerwijs, gezien de in verkopers branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
 3. Het is kopers niet toegestaan om niet door verkoper erkende claims terzake van garantie te verrekenen met hetgeen verkoper van hen te vorderen heeft uit hoofde van geleverde goederen.

 

 

 

 

Artikel 16: Betaling

 

 1. Koper is gehouden de zaken c.q diensten bij levering en/of montage door of namens verkoper contant te betalen. Bij betaling zal verkoper een rechtsgeldig getekende kwitantie en een faktuur verstrekken.
 2. Verkoper wordt geacht van het recht op contante betaling geen gebruik te maken indien hij bij levering of direct na levering koper een faktuur toezendt voor de geleverde zaken.
 3. Koper is gehouden de faktuur binnen 15 dagen na factuurdatum te betalen.

Koper is nimmer gerechtigd betaling op te schorten. Ook vermeende gebreken of wanprestatie anderzijds geven koper geen recht betaling op te schorten. Ook doet koper bij deze uitdrukkelijk afstand van het recht op verrekening.

 1. De koper is in gebreke enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling vereist is.
 2. Verkoper is gerechtigd om bij het in gebreke zijn van de koper 2 % rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de faktuur tot aan de dag van de algehele voldoening. Verkoper is tevens gerechtigd om bij het in gebreke zijn van de koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.
 3. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen daaruit voortvloeiende kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van de koper. Dat houdt in dat de in gebreke zijnde koper – onverminderd eventuele proceskosten – terzake van de kosten veroorzaakt door zijn in gebreke zijn, schuldig is een direct opeisbare som gelijk aan 15% van het faktuurbedrag, zulks met een minimum van € 300,00 (exclusief BTW).
 4. Verkoper is altijd gerechtigd alvorens tot aflevering van gekochte zaken over te gaan zekerheid van betaling te verlangen en/of volledige of gedeeltelijke betaling van de koopsom te verlangen.
 5. Verkoper is gerechtigd verdere leveranties op te schorten indien eerdere nog niet of niet volledig voldaan zijn.

 

 

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Zolang verkoper geen volledige betaling terzake geleverde zaken heeft ontvangen, met inbegrip van rente en kosten en ingeval van rekening-courant wordt geleverd, tot het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de koper komend saldo, blijven alle geleverde zaken eigendom van verkoper.
 2. Verkoper heeft het recht deze zaken terug te vorderen en eigenhandig tot zich te nemen, indien de nalatige koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij/zij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard, in de WSNP komt, of beslag op de zaken wordt gelegd.
 3. De koper is verplicht verkoper terstond schri­ftelijk melding te doen van het feit, dat derden rechten doen gelden op hetgeen door verkoper is gele­verd, voorzover dit (nog) niet zijn eigen­dom is, alsmede wanneer er sprake is van een onder bewind­stelling, onder curatele stel­ling, liquidatie of over­lijden.
 4. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, waaronder mede te verstaan het verbinden van die zaken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld bankinstellingen door middel van stille verpanding of anderszins, zijn de koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De zaken kunnen door de koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening wel worden doorverkocht of gebruikt.
 5. Alle onderdelen die overblijven als gevolg van of tijdens de werkzaamheden van verkoper worden beschouwd als eigendom van verkoper.

 

 

Artikel 18: Toepasselijk recht

 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitslui­tend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 19: Geschillen

 

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slech­ts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de over­eenkomst waarop deze voorwaarden van toe­passing zijn of de betreffende voorwaar­den zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem, zulks voorzo­ver de wettelijke bepalingen dit toe­staan.
 2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van verkoper om het geschil voor te leggen aan de, vol­gens de norma­le competentiere­gels bevoeg­de bur­ger­lijke rechter, danwel te laten be­slechten middels arbitra­ge of bindend advies.